top of page

Bezwaar- en beroepsprocedure DMWA

Bezwaar

Het is intern mogelijk schriftelijk bezwaar aan te tekenen over een bestuursbesluit bij het bestuur. Het bestuur is dan verplicht om binnen vier weken het besluit te heroverwegen naar aanleiding van het bezwaar. Hierbij dient het lid wel een redelijk belang te hebben bij het bestuursbesluit. Bezwaar kan worden aangetekend tot vier weken na de datum van het oorspronkelijke besluit. Daarna kan het bestuur het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Bezwaar kan schriftelijk worden ingediend via
het e-mailadres van het secretariaat: dmwa.secretariaat@gmail.com.

 

Beroep
Indien een lid het niet eens is met de beslissing van het bestuur omtrent het bezwaar, dan is het mogelijk om in intern beroep te gaan. Bij beroep wordt de  zaak voorgelegd aan de Algemene ledenvergadering (ALV), welke dan binnen  DMWA een eindbeslissing neemt. Beroep kan worden aangetekend tot vier weken na de datum van het besluit op het bezwaarschrift, indien deze inhoudelijk is  behandeld. Het beroep wordt dan tijdens de eerstvolgende ALV geagendeerd. De
voorzitter van het bestuur treedt hierbij niet op namens het bestuur maar als technisch voorzitter, tenzij een vervanger als zodanig is aangewezen. Het beroep  kan schriftelijk worden ingediend via het e-mailadres van het secretariaat: dmwa.secretariaat@gmail.com.

Dutch Masters Weightlifting Associaton

bottom of page